loading

چمن طبیعی

استفاده از چمن طبیعی مزایای زیادی دارد، از جمله به موارد زیر اشاره کرد :

چمن طبیعی باعث بهبود کیفیت فضا و تولید اکسیژن می شود، باعث افزایش کیفیت خاک و حاصل خیزی خاک می شود.

استفاده از این نوع چمن باعث جلوگیری از فرسایش خاک می شود و هم چنین به خنک سازی محیط اطراف کمک می کند. با استفاده از چمن طبیعی میزان فاضلاب از طریق نفوذ آب باران به درون خاک، کاهش میابد.

زمانی که بذرپاشی و آبیاری و نورکافی برای چمن طبیعی وجود داشته باشد، به خوبی رشد می کند و بعد از آن مراقبت های لازم احتیاج دارد.

معایب استفاده از چمن طبیعی :

اجرای چمن طبیعی هزینه ی بالایی داشته است مانند هزینه های زیر ساخت، آبیاری، زهکشی، کوددهی و سم پاشی.

پرزحمت بودن نگهداری و حفظ از آن

نسبت به تغییرات آب و هوایی واکنشی ممکن است بدهد.

مصرف زیاد آب

محدودیت استفاده از آن در زمان های طواتنی همانند بازی در زمین های فوتبال و زمین های دیگر ورزشی.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است