23
جولای

مراحل تولید

تولید ترمووود

 

فاز یک: افزایش دما و خشک کردن چوب با استفاده از حرارت و بخار در اولین فاز، دمای چوب با استفاده از گرما و بخار آب افزایش داده می شود تا دمای کوره حدود 100 درجه سانتی گراد می رسد؛ سپس دما به تدریج و یکنواخت تا 130 درجه سانتی گراد افزایش داده می شود.

در این مرحله از بخار آب، برای جلوگیری از ترک برداشتن چوب در جریان حرارت دهی استفاده می گردد، همچنین بخار آب مانع بروز واکنش شیمیایی داخلی چوب می شود.

در این فرآیند، محتوای رطوبت چوب تقریبا به صفر می رسد.

فاز دوم: حرارت دهی یا تیمار حرارتی شدید در این مرحله داخل کوره با سطحی میان 190 درجه برای نزول و تا 212 درجه برای ترمو افزایش می یابد؛ پس از رسیدن به این دما به کاربرد نهایی مورد نظر می رسد. برای ترمو به مدت 2 تا 3 سال حفظ می شود. در این چنین حالتی برای جلوگیری از آتش گرفتن چوب از بخار آب استفاده می گردد.

فاز سوم: رطوبت دهی رنگ کردن در مرحله آخر به اسپری کردن آب بر روی چوب ها، دمای آن ها را کاهش می دهد، وقتی دما به حدود 80 تا 90 درجه سانتی گراد رسید رطوبت دهی مجدد برای رساندن چوب به رطوبت مناسب انجام می شود.

در نتیجه ترمووود با رطوبتی معادل 4 تا 7 درصد تولید می گردد.