• تلفن تماس: 3264-338-0915 __ 6432-207-0911
  • Email us: golpirasabz@gmail.com
  • Working Hours: 09:00-17:00

لیست خدمات

طراحی و اجرای بام سبز

بام سبزگسترده:
کاربرد بام های سبز گسترده برای بام هایی است که ظرفیت تحمل بار پایینی داشته و یا سایت هایی که برای استفاده به عنوان باغ بام مناسب نیستند
بام سبز گسترده یا وسیع enten sive roof نیازمند حداقل تاسیسات نگهداری و در نتیجه هزینه کمتری است.

Read More

طراحی و اجرای دیوار سبز

جهت اجرای دیوار سبز ، در مرحله نخست ، کارشناس از محل پروژه به صورت رایگان بازدید انجام می دهد و پس از ارائه توضیحات لازم درباره شیوه های اجرایی ، با توجه به شرایط محیطی ، یکی از دو روش اجرای دیوار سبز را به کارفرما پیشنهاد می کند.با توجه به ابعاد کار پیش فاکتوری به همراه طرح کاشت در اختیار کارفرما قرار میگیرد

Read More

طراحی و اجرای محوطه سازی

گیاهان در فضای بیرونی در معرض باد شدیدتری هستند بنابراین طراحی باید به گونه ای باشد که فضای بیرونیدر مقابل باد مقاوم باشد. یک روش موثر استفاده از داربست و یا برخی از باد شکن مشبک است. از سوی دیگر در انتخاب گیاهان باید گونه های مقاوم در مقابل باد لحاظ گردند و استفاده از درختان بلند در فضای بیرونی توصیه نمی شود.

Read More

طراحی و اجرای آبنما

سیستم آبیاری به شما کمک خواهد کرد تا با اطمینان از دریافت آب مورد نیاز گیاهان تان محصول مورد نظرتان را به دست آورید. مدیریت بهینه مصرف آب در فضای سبز محیط های مسکونی برای کنترل هزینه ها از الزامات هر محوطه یا فضای سبز محسوب می شود.شرکت ما با سیستم آبیاری مدرن این امکانات را در اختیار شما قرار می دهد

Read More