• تلفن تماس: 3264-338-0915 __ 6432-207-0911
  • Email us: golpirasabz@gmail.com
  • Working Hours: 09:00-17:00

لیست قیمت خاک سبک

  • خانه
  • /
  • لیست قیمت خاک سبک

خاک فرآوری شده سبک

تومان تماس بگیرید 1 کیلو گرم

خاک فرآوری شده سبک : استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

عناصر ترکیب ارگانیک خاک سبک فرآوری شده شامل عناصر زیر می باشد:

خاک پبت _ خاک سیاه _ ماسه 04 _ ماسه بادی _ پرلیت

ارتباط با ما

خاک پیت کمپوست غنی شده

تومان تماس بگیرید 1 کیلو گرم

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

ترکیب ارگانیک خاک پیت کمپوست غنی شده فاقد مواد اضافی است

گلپیرا سبز تولید کننده خاک سبک فرآوری شده

ارتباط با ما

خاک کاکتوس سلفونی

تومان تماس بگیرید 4 لیتری

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

عناصر ترکیبی ارگانیک خاک کاکتوس سلفونی شامل عناصر می باشد:

براده آهن _ ذغال پودر شده _ ماسه _ خاک تقویت شده _ کودهای ارگانیک

ارتباط با ما

خاک سیاه خالص بدون رس

تومان تماس بگیرید مکعب

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

دارای عناصر ترکیبی ارگانیک

گلپیرا سبز تولید کننده خاک سبک مخصوص روف گاردن _ دیوار سبز

ارتباط با ما

خاک سیاه خالص سرند شده

تومان تماس بگیرید مکعب

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

دارای عناصر ترکیبی ارگانیک

گلپیرا سبز تولید کننده خاک سبک مخصوص روف گاردن _ دیوار سبز

ارتباط با ما

خاک آزالیا

تومان تماس بگیرید 1 کیلو گرم

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

دارای عناصر ترکیبی ارگانیک

گلپیرا سبز تولید کننده خاک سبک مخصوص روف گاردن _ دیوار سبز

ارتباط با ما
Recommend

خاک فرآوری شده معجون

تومان تماس بگیرید 1 کیلو گرم

خاک فرآوری شده معجون :استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

عناصر ترکیبی ارگانیک خاک سبک فرآوری شده معجون:

برگ _ پوست بادام _ تفاله چای _ خاکه ذغال _ ورمی کمپوست _ ماسه 04 _ ماسه بادی _ خاک پیت _ خاک سیاه _ پرلیت

ارتباط با ما
Recommend

خاک بفشه آفریقایی سلفون

تومان تماس بگیرید 4 لیتری

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

عناصر ترکیبی ارگانیک خاک بنفشه آفریقایی شامل عناصر زیر می باشد:

کوکوپیت _ پیت ماس _ پرلیت _ کود های ارگانیک _ عناصر ریز مغذی

ارتباط با ما
Recommend

خاک کاکتوس نایلونی

تومان تماس بگیرید 4 لیتری

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

عناصر ترکیبی ارگانیک خاک کاکتوس نایلونی شامل عناصر زیر می باشد:

براده آهن _ ذغال پودر شده _ ماسه _ خاک تقویت شده _ کودهای ارگانیک

ارتباط با ما
Recommend

خاک تراریوم سلفون دار

تومان تماس بگیرید 4 لیتری

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

دارای عناصر ترکیبی ارگانیک

گلپیرا سبز تولید کننده خاک سبک مخصوص روف گاردن _ دیوار سبز

ارتباط با ما
Recommend

خاک سبزی کاری

تومان تماس بگیرید 1 کیلو گرم

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

دارای عناصر ترکیبی ارگانیک

گلپیرا سبز تولید کننده خاک سبک مخصوص روف گاردن _ دیوار سبز

ارتباط با ما

خاک فرآوری شده درجه 1 پیت

تومان تماس بگیرید 1 کیلو گرم

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

عناصر ترکیبی ارگانیک خاک سبک فرآوری شده شامل عناصر زیر می باشد:

خاک پیت _ خاک سیاه _ ماسه 04 _ ماسه بادی _ پرلیت

ارتباط با ما

خاک ارکیده

تومان تماس بگیرید 4 لیتری

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

دارای عناصر ترکیبی ارگانیک خاک ارکیده شامل عناصر زیر می باشد:

پوکه _ ورمی کمپوست _ پیت ماس _ خاک پیت _ ذغال

ارتباط با ما

خاک بن سای سلفونی

تومان تماس بگیرید 4 لیتری

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

عناصر ترکیبی ارگانیک خاک بن سای شامل عناصر زیر می باشد:

خاک کوکوپیت _ پرلیت _ عناصر ترکیبی ارگانیک _ ورمی کمپوست استریل شده

ارتباط با ما

خاک رز

تومان تماس بگیرید 1 کیلوگرم

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

دارای عناصر ترکیبی ارگانیک

گلپیرا سبز تولید کننده خاک سبک مخصوص روف گاردن _ دیوار سبز

ارتباط با ما

خاک برگ

تومان تماس بگیرید 3.5 کیلو گرم

استریل شده _ بدون بو _ فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

دارای عناصر ترکیبی ارگانیک

گلپیرا سبز تولید کننده خاک سبک مخصوص روف گاردن _ دیوار سبز

ارتباط با ما