بام سبز متمرکز:
بام های سبز متمرکز یا متراکم inten sive roof floor اصولی همانند محوطه های روی سطح زمین طراحی می شوند.
پیاده رو ها ،نیمکت ها،زمین های بازی ،یا حتی استخر به عنوان اجزای اضافی به بام اضافه شده و پوشش گیاهی شامل درختان ،درختچه ها وبوته هایی است که روی سطح زمین قابل کشت هستند.
از این رو نیازمند نگهداری آبیاری و سایر مراقبت های مرسوم فضای سبز روی زمین بوده وبه دلیل وزن سنگین تر یا باید رو ی بام هایی بنا شوند که ساختمان آنها ظرفیت باربری بیشتری ذارن ویا سازه ی ساختمان از قابلیت تقویت برای تطبیق بار اضافی برخوردار داراست.
عمق بستر کاشت بام های متمرکز از 20تا 60 سانتی متر متغیر است و در حالت اشباع با آب باری حدود 290تا 970 می باشد تقریبا به وزن بام اضافه می کند.
به دلیل وزن قابل توجه این نوع بام سبز ،احداث آن روی ساختمان های جدید در نظر گرفتن بار اضافی بام در طراحی و محاسبات سازه ای اولیه ساختمان است