سیستم متمرکز:

این سیستم بام مقطع عمیق یا باغ بام شناخته می شود.
این نوع از بام سبز شامل انواع مختلف از گیاهان می باشد و مشابه یک پارک طراحی می شود. برخی از بام های سبز دارای درختان بزرگ می باشد که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد.
این سیستم اغلب نیازهای سازه ای جدیدی را برای بام الزامی می کند . به ویژه برای بام های که دسترسی برای سیستم متمرکز roof garden یا باغ بام استفاده می شود.
سیستم مدولار یا جعبه گیاه :

در این سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبه های مخصوص که تمام یا بیشتر بام سبز را می پوشاند نگهداری می شود.
در سیستم غیر مدولار محیط کاشت یک لایه پیوسته بر روی بام سبز می باشد.