مراحل اجرای روف گاردن :
بعد از محاسبه و اطلاع یافتن از میزان بارگذاری مجاز بر سقف اجرا شده با توجه به محاسبات سازه ای ساختمان ، زیر سازی و نحوه شبکه بندی آهنی کف بام را بصورت مربعی و با قوطی 4*4 مدل می شود.
زیر سازی شامل کروم بندی و ایزولاسیون می باشد.

کروم بندی و اجرای شیب به سمت چاه خروج آب جهت هدایت آب باران و برف نیز آب حاصل از آبیاری گیاهان و چمن موجود در بام انجام می شود.

بعد از شیب بندی ، ایزولاسیون بام اجرا می گردد.

ایزولاسیون می تواند ایزوگام می باشد و نیز می تواند ورق های عایق بندی مانند ژئو تکستایل ، ژئو ممبران ، ژئو کامپوزیت و …باشند.

انتخاب جنس ایزولاسیون کف بام بر اساس نوع منطقه و شرایط آب و هوایی صورت می گیرد.

بعد از اجرای شیب بندی و ایزولاسیون نوبت به اجرای شبکه بندی آهنی است ، اجرای شبکه بندی آهنی باید از پیش محاسبه شده و اهمیت بسیار زیادی در زیر سازی روف گاردن دارد.