• تلفن تماس: 3264-338-0915 __ 6432-207-0911
  • Email us: golpirasabz@gmail.com
  • Working Hours: 09:00-17:00

طراحی و اجرای آبنما

سیستم آبیاری به شما کمک خواهد کرد تا با حصول اطمینان از دریافت آب مورد نیاز گیاهان تان محصول یا چشم انداز مورد نظرتان را به دست آورید. مدیریت بهینه مصرف آب در فضای سبز محیط های مسکونی برای کنترل هزینه ها از الزامات هر محوطه یا فضای سبز محسوب می شود.
سیستم های آبیاری گلپیرا سبز با ارائه مناسب ترین راه حل ها و با ایجاد کارآمد ترین سیستم ممکن در صرفه جویی مصرف آب شما را در آبیاری باغ، زمین یا فضای سبز حیاط یا محوطه مورد نظرتان همراهی خواهد کرد.