• تلفن تماس:  0915338326409112076432
  • Email us: golpirasabz@gmail.com
  • Working Hours: 09:00-17:00

طراحی و اجرای بام سبز

بام سبزگسترده:
کاربرد بام های سبز گسترده برای بام هایی است که ظرفیت تحمل بار پایینی داشته و یا سایت هایی که برای استفاده به عنوان باغ بام مناسب نیستند
بام سبز گسترده یا وسیع enten sive roof نیازمند حداقل تاسیسات نگهداری و در نتیجه هزینه کمتری است.
این نوع بام سبز بستر کاشتی بین 5تا 15 سانتی متر دارد و به همین دلیل سبک بوده و بار محدودی را به ساختمان وارد می کند و از آنجا که اغلب نیازمند به اصلاح ساختار ساختمان ندارد برای قرار گرفتن بر بام ساختمان های موجود مناسب تر است هم چنین می تواند هم روی بام های سطح و هم شیب دار تا شیب سی درصد پیاده شود. نیاز به نگهداری این بام ها کم و آبیاری آنها نیز بسته به نوع آب و هوا نا چیز است.
در بام گسترده بسته به عمق لایه ی کشت و محدویت در گسترش ریشه نوع پوشش گیاهی آن به گونه های خزه ،گیاهان علف دائمی ،سالانه وسایر گیاهان آن به چمن ها ،گروه های مختلف با ریشه های کوتاه و مقاوم در برابر خشکسالی که نیاز به مراقبت کمتری دارند . محدود می شود و در حالت اشباع با آب وزن بام را بین 70تا 170کیلو گرم افزایش می هد. این نوع بام ها معمولا کار بردی نیستند و تنها می توان از منابع زیست محیطی آنها بهرمند شد