• تلفن تماس:  0915338326409112076432
  • Email us: golpirasabz@gmail.com
  • Working Hours: 09:00-17:00

طراحی و اجرای محوطه سازی

لنداسکیپ

در نظر داشته باشید که گیاهان در بام سبز در معرض باد شدیدتری هستند بنابراین طراحی باید به گونه ای باشد که روف گاردن در مقابل باد مقاوم باشد. یک روش موثر استفاده از داربست و یا برخی از باد شکن مشبک است. از سوی دیگر در انتخاب گیاهان باید گونه های مقاوم در مقابل باد لحاظ گردند و استفاده از درختان بلند در روف گاردن توصیه نمی شود.

یکی از عوامل مهم در احداث بام سبز در نظر گرفتن سیستم زهکش مناسب و عایق سازی صحیح بستر کشت است به گونه ای که زه آب آبیاری به سهولت و با ایمنی از طریق شبکه زهکش خارج شود. همچنین تعبیه سیستم زهکشی باید به گونه ای باشد که احتمال انسداد شبکه وجود نداشته باشد.